Geo-detekcja

Usługi geodezyjne & Wykrywanie infrastruktury podziemnej

Geo-detekcja

Precyzja to nasza domena
Mapy do celów projektowych:

I Etapy realizacji zlecenia:

 • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),

 • zgłoszenie pracy w odpowiednim miejscowo Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

 • pozyskanie materiałów, niezbędnych do wykonania zlecenia, przygotowanych przez ODGiK (ustawowy maksymalny czas przygotowania ww. materiałów do 10 dni roboczych – niestety tylko w teorii.)

 • wykonanie wywiadu terenowego oraz pomiaru mającego na celu aktualizację istniejącej mapy zasadniczej

 • sporządzenie operatu technicznego oraz mapy do celów projektowych w zależności od zamówienia w formie analogowej bądź cyfrowej (w uzgodnionym formacie danych), przekazanie całości prac do poświadczenia przez ODGiK,

 • przekazanie poświadczonych map zleceniodawcy w ilości uzgodnionej podczas składania zamówienia,

Czas wykonania zlecenia tj. przekazanie gotowej mapy do klienta wynosi od trzech tygodni do kilku miesięcy w zależności od obszaru i formy opracowania. Cena opracowania ustalana jest indywidualnie, jako że wpływ na jej wartość ma wiele czynników.

Tyczenie obiektów budowlanych:
Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty wymienione w art. 29 ust. pkt 20 ustawy prawo budowlane podlegają obowiązkowi wytyczenia geodezyjnego.

Wytyczenie sieci  uzbrojenia terenu

Etapy realizacji zlecenia:

 • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),
 • przekazanie przez Inwestora projektu sieci uzbrojenia terenu na podstawie którego przygotowane zostaną dane do wyznaczenia obiektu w terenie,
 • wykonanie prac geodezyjnych w terenie po uprzedniej analizie geodezyjnej projektu budowlanego której wynikiem jest wykaz współrzędnych punktów tyczenia oraz szkice dokumentacyjne,
 • wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę stanowiący podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji,

Wytyczenie budynku 

     Do złożenia zamówienia niezbędne jest dostarczenie:

 • projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego przez odpowiedni urząd (rzut fundamentów, rzut parteru),
 • mapa z planem zagospodarowania,
 • dziennik budowy (w celu dokonania wpisu geodety uprawnionego)

Etapy realizacji zlecenia:

 • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),
 • przekazanie przez Inwestora projektu budynku wraz z mapą usytuowania budynku na podstawie którego przygotowane zostaną dane do wyznaczenia obiektu w terenie,
 • wykonanie prac geodezyjnych w terenie po uprzedniej analizie geodezyjnej projektu budowlanego której wynikiem jest wykaz współrzędnych punktów do wytyczenia oraz szkic tyczenia,
 • wpis do dziennika budowy przez uprawnionego geodetę stanowiący podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją inwestycji,

Czas realizacji zlecenia wynosi od 3 dni od daty dostarczenia niezbędnych danych. Cena ustalana indywidualnie pod każde zlecenie.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza:

Według obowiązującego prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego każdy obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. .

Etapy realizacji zlecenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

 • przyjęcie zlecenia (zarejestrowanie nowego zlecenia zawierające: dane zleceniodawcy, informacje o obiekcie oraz zakres prac do realizacji),

 • przekazanie przez zleceniodawcę dokumentacji budowlanej w celu określenia zgodności usytuowania zrealizowanego obiektu z projektem,

 • zgłoszenie pracy we właściwym ze względu na położenie Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pobranie materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia,

 • zapoznanie się z dokumentacją budowlaną, po czym wykonanie prac terenowych polegające na pomiarze zrealizowanej inwestycji,

 • opracowanie wyników pomiaru, aktualizacja mapy zasadniczej oraz sporządzenie operatu technicznego do ODGiK,

 • odebranie z ODGiK poświadczonych map z inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie ich zleceniodawcy w ilości uzgodnionej podczas składania zamówienia.

Czas wykonania zlecenia tj. przekazanie gotowej mapy do klienta wynosi od dwóch do sześciu tygodni w zależności od stopnia skomplikowania inwestycji. Cena ustalana indywidualnie pod każde zlecenie.

Aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków:

Aktualizujemy na Państwa wniosek oraz w oparciu o pomiar na gruncie dane znajdujące się w EGiB danego Starostwa. Wykonujemy wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian danych ewidencyjnych, aktualizujemy kartoteki budynków.

Pomiary objętościowe:
Wykonujemy pomiary objętości mas ziemnych: wykopów, nasypów, hałd kruszyw i innych składowanych materiałów sypkich.
W pracy wykorzystujemy zarówno klasyczne techniki geodezyjne jak i nowoczesne. Pozwala to na niezwykle dokładne obliczenia objętości mas ziemnych oraz efektowną prezentację wyników.
Pomiary użytków do ARiMR:
Wykonujemy dla Państwa pomiary powierzchni zasiewów w celu prawidłowego zadeklarowania dla ARiMR.

Wznowienie znaków granicznych:

Czynności mające na celu określenie pierwotnego położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych.

Rozgraniczenie nieruchomości:

Takie usługi należy wykonać, gdy między działką przedmiotową, a działką sąsiednią granica jest nieustalona.

Można ustalić granice w czterech trybach:

 1. Tryb rozgraniczenia nieruchomości
 2. Ustalenie granic do celów ewidencyjnych
 3. Przy określaniu linii brzegowej w trybie prawa wodnego
 4. W trybie sądowym

Do rozgraniczenia nieruchomości może dojść w trybie postępowania administracyjnego, bądź w postępowaniu sądowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie rozgraniczeniowe odbywa się przed organem administracji samorządowej. Dopiero po zaistnieniu odpowiednich okoliczności właściwy staje się sąd.

Postępowanie rozgraniczeniowe wszczynane jest z urzędu lub na wniosek strony. W przypadku rozgraniczania działek prywatnych rozgraniczenie prawie zawsze wykonywane jest na wniosek strony i na jej koszt.

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Czynności zmierzające do ustalenia przebiegu granic podejmuje w ich imieniu powołany do konkretnej sprawy uprawniony geodeta. Ww. geodeta ma dążyć do zawarcia ugody przez strony pozostające w sporze, co do granic nieruchomości. Ugoda zawarta przed geodetą ma moc ugody sądowej.

Podział nieruchomości:

Czynności mające na celu wydzielenie działek gruntu przeznaczonych najczęściej do późniejszej sprzedaży lub darowizny.

KONTAKT

GEO-DETEKCJA inż. Patryk Łapiński

ul. 1 Maja 16, 88-160 Janikowo

geo-detekcja@wp.pl

530-103-858

REGON: 383262186

NIP: 556-274-75-05